Písomná informácia pre používateľa

Lymphomyosot

tablety

homeopatický liek

 

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie. Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

 

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Lymphomyosot a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Lymphomyosot
3. Ako užívať Lymphomyosot
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Lymphomyosot
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

 

1. Čo je Lymphomyosot a na čo sa používa?

Lymphomyosot tablety sú viaczložkový homeopatický liek. Tento druh lieku obsahuje jednozložkové homeopatické prípravky, ktorých liekový obraz je definovaný a preto sa môžu viaczložkové homeopatické lieky používať podľa klinickej indikácie. Homeopatia sa chápe ako regulačná liečba pri akútnych a chronických ochoreniach.

Lymphomyosot tablety sa používajú na stimuláciu vlastných liečivých mechanizmov organizmu  na odstránenie opuchov spojivového tkaniva, pri lymfatizme (sklon k zväčšovaniu lymfatických orgánov, náchylnosť k tvorbe edémov a k infekciám), najmä po operáciách a poraneniach; pri zníženej obranyschopnosti organizmu a ostatných opuchoch žliaz. Pri zväčšení mandlí (hypertrofia tonzíl) a pri chronickom zápale mandlí (tonzilitída). 

Liek je voľne predajný v lekárňach
 Kúpiť online 

 

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Lymphomyosot

Neužívajte Lymphomyosot tablety
Ak ste alergický na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6). Pri ochoreniach štítnej žľazy sa poraďte s lekárom.

Upozornenia a opatrenia
Predtým ako začnete užívať Lymphomyosot, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. Ak máte nejaké iné ochorenie alebo alergiu, informujte svojho lekára alebo lekárnika. Pri pretrvávaní ťažkostí, alebo ak sa nedostaví očakávaný účinok, poraďte sa s lekárom. Informujte lekára o výskyte nežiaducej reakcie ako aj o začiatku tehotenstva.

Iné lieky a Lymphomyosot
Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Nie je známe vzájomné pôsobenie s inými liekmi.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek. Pre zriedené homeopatické substancie, ktoré obsahuje tento liek, nie sú známe žiadne škodlivé účinky na tehotenstvo a dojčenie.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Užitie predpísanej dávky tabliet Lymphomyosot nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Lymphomyosot obsahuje laktózu
Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

 

3. Ako užívať Lymphomyosot?

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka je:

Spôsob podávania:
Ak je to možné, tabletu nechajte rozpustiť v ústach, až potom prehltnite. Tabletu môžete rozdrviť a podať s malým množstvom vody. Tento liek sa nemá užívať s jedlom.

Dĺžka liečby:
Pri užívaní nemeňte svojvoľne dávkovanie, ani náhle nevysadzujte liečbu. Ak si myslíte, že liek účinkuje veľmi silno alebo slabo, porozprávajte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Ak užijete viac tabliet Lymphomyosot, ako máte:
Nebol hlásený žiaden prípad predávkovania.

Ak zabudnete užiť tablety Lymphomyosot:
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku, ale pokračujte v užívaní lieku tak, ako vám predpísal lekár alebo ako je uvedené v tejto písomnej informácii.

Ak prestanete užívať tablety Lymphomyosot
Žiadne ťažkosti neboli zaznamenané.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

 

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

 

5. Ako uchovávať Lymphomyosot

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C, v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a etikete. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
Použiteľnosť lieku po prvom otvorení liekovky nie je nijako obmedzená v prípade, že po jej otvorení a užití predpísaného množstva lieku bola liekovka riadne uzatvorená.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Lymphomyosot obsahuje?
Liečivá sú Myosotis arvensis (nezábudka roľná) D3 15,0 mg, Veronica officinalis (veronika lekárska) D3 15,0 mg, Teucrium scorodonia (hrdobarka páchnúca) D3 15,0 mg, Pinus sylvestris (borovica sosna) D4 15,0 mg, Gentiana lutea (horec žltý) D5 15,0 mg, Equisetum hyemale (praslička zimná) D4 15,0 mg, Sarsaparilla (smilax užitočný) D6 15,0 mg, Scrophularia nodosa (krtičník hľuznatý) D3 15,0 mg, Juglans regia (orech kráľovský) D3 15,0 mg, Calcii phosphas (fosforečnan vápenatý) D12 15,0 mg, Natrii sulfas (síran sodný) D4 15,0 mg, Fumaria officinalis (zemedym lekársky) D4 15,0 mg, Levothyroxinum (levotyroxín) D12 15,0 mg, Aranaeus diadematus (križiak obyčajný) D6 15,0 mg, Geranium robertianum (pakost smradľavý) D4 30,0 mg, Nasturtium officinale (potočnica lekárska) D4 30,0 mg, Ferrosi iodidum (jodid železa) D12 30,0 mg v 1 tablete.

Ďalšie zložky sú:
stearát horečnatý a monohydrát laktózy.

Ako vyzerá Lymphomyosot a obsah balenia:
Lymphomyosot tablety sú okrúhle, bielej až ružovobielej farby. Liek sa dodáva v nepriehľadných bielych liekovkách valcovitého tvaru z plastickej hmoty s uzáverom, s obsahom 100 a 250 tabliet, v papierovej škatuli s označením „Homeopatický liek“ a s písomnou informáciou pre používateľa. Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca:
Biologische Heilmittel Heel GmbH,
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4,
76532 Baden-Baden,
Nemecko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

Schwabe Slovakia s.r.o.,
Ulica 29. augusta 36/A,
811 09 Bratislava
tel.: +421-2/52 73 32 93
e-mail: info@schwabe.sk
www.schwabe.sk
www.lieky-heel.sk 

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v máji 2021.

Liek je voľne predajný v lekárňach
 Kúpiť online 

Cookies Detaily
Táto webstránka používa súbory cookies

Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.